Skip link

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ובמגוון תחומי פעילות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי לקוחות, פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך בנכסים פיננסיים עבור אחרים ובניהול השקעות של קרנות נאמנות המנוהלות בידי "איילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ".

תטא 1 מודיעה בזאת, כי היא קשורה לאיילון ניהול קרנות נאמנות בע"מ ויש לה זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידה. בין השאר, הזיקה היא לקרנות שהשקעותיהן מנוהלות בידי תטא:

  • תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר
  • תטא (2B) אג"ח כללי לכל מזג אוויר

תטא 1 הפועלת כאמור כ- "משווק השקעות" (ולא כ- "יועץ השקעות") עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. תטא 1 תעדיף נכסים פיננסים אשר יש לתטא 1 זיקה אליהם על פני נכסים פיננסים אחרים, שעשויים להיות דומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לתטא 1 אין זיקה אליהם.

בכפוף להוראות כל דין, תטא 1 עשויה לפעול כמפורט להלן:

  1. לקבל עמלות הפצה, ניהול ועמלות בגין רכישת ניירות ערך עבור הלקוח בהנפקות בהן משתתף בית ההשקעות.
  2. זכאית לעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בתיק הלקוח
  3. זכאית לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידה עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או במסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.
  4. עובדיה ו/או מי מטעמה, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שהן גובות מהלקוח עבור שירותיהן.
  5. זכאית לעמלות בגין רכישת ני"ע מהנפקה על-פי תשקיף.