Skip link

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ*

מנהל ההשקעות החיצוני של הקרנות: תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ.

התשואה המצטברת1 מיום תחילת פעילות הקרן2
ועד ליום המסחר האחרון בקרן היא 44.22%עליה

הגרף מתייחס לתאריכים 01/01/2008-13/11/2019

גרף

מידע נוסף

  • הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.
  • דמי ניהול: 5% לשנה.
  • דמי נאמנות: 0.1% לשנה.
  • הקרן הינה קרן ממונפת.
  • (6F) משמעותו: 6 – החשיפה למניות יכולה לעלות על 200%, F – החשיפה למט"ח יכולה לעלות על 200%.

מידע כללי

  • מספר הקרן: 5109798.
  • מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ*.
  • מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן: תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ.
  • סיווג הקרן: ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה.
חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0= 0%, 1= עד 10%, 2 = עד 30%, 3= עד 50% , 4= עד 120%, 5= עד 200%, 6=מעל 200%.
חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): 0 = 0%, A= עד 10%, B= עד 30%, C=עד 50%, D= עד 120%, E= עד 200%, F= מעל 200%.
1 אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.
2  יובהר כי בהתאם להוראת הרשות לניירות ערך היום הראשון להצעת יחידות של הקרן לציבור לצורך קביעת תחילתה של התקופה לחישוב תשואה, הוא היום שלאחר המועד בו נוצרו לראשונה יחידות בקרן.
*עד ליום 15/08/2016 שימש "מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ" כמנהל הקרן.
בניהול הקרן מתבצע שימוש באסטרטגיה, אשר במסגרתה נוצרת חשיפה שלילית או חיובית לנכס הבסיס, והגדלת החשיפה ככל שנוצר רווח מהנכס כאמור. שימוש באסטרטגיה זו חושפת את מי שרוכש יחידות לאחר או תוך כדי הגידול בשיעור החשיפה לנכס הבסיס לאובדן כספים משמעותי במידה והמגמה ביחס למחיר הנכס האמור תשתנה.
מי שרוכש במהלך רצף עליות בשער הקרן סביר שיצטרף גם למהלך גידול החשיפה או שיצטרף בחשיפה שכבר גדלה משמעותית. בעוד שמשקיעים אחרים שהיו בתחילת המהלך, כאשר החשיפה הייתה נמוכה, מסכנים בעיקר את הרווח הוא עלול לסכן סכום ניכר מקרן השקעתו.
תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ עוסקת ב- "שיווק השקעות" ואיננה עוסקת ב- "ייעוץ השקעות" כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"). תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ מקבלת או עשויה לקבל עמלת ניהול מנכסים שיכללו בתיק ההשקעות של הלקוחות ועמלות אחרות. קיימת "זיקה" (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ) בין תטא 1 לבין הנכסים הפיננסיים שאיילון קרנות נאמנות בע"מ* משמש מנהל הקרן שלהן.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן ורכישה כזו היא רק בהסתמך על תשקיף הקרן שבתוקף והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. כמו כן אין באמור משום "ייעוץ בענייני מס".
כל התחזיות, הערכות והמאמרים הם על דעת מנהל ההשקעות ומתבססים רק על הניתוחים שלו ובהתאם לשיקול דעתו. ההערכה זו מתבססת על נתונים עכשוויים ואין בהערכה זו כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא.
התשואות עודכנו בתאריך 13/11/2019