Skip link

קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם.

מישהו מנהל את הכסף שלך

קרנות נאמנות הן מכשיר ניהול כספים נפוץ. כל מי שמעוניין שמנהל הקרן ינהל את כספו תחת המדיניות והמגבלות כפי שנקבעו בתשקיף הקרן ובדיווחים שבתוקף, יכול לבצע רכישה של יחידות בקרן הנאמנות דרך בנק שהוא חבר בורסה או דרך חבר הבורסה בו נמצא חשבונו, ללא צורך בפתיחת חשבון מנוהל נפרד.

מיסוי

אם הקרן היא “פטורה” המשמעות היא שהקרן אינה משלמת מס הכנסה. בדומה לנכסים אחרים אותם ניתן לקנות ולמכור, המס על הרווח, אם נוצר, משולם על ידי המשקיע בעת המכירה.

 

לחץ על שם הקרן כדי לקבל מידע מפורט הכולל גם את גרף הקרן מיום ההקמה שלה.

ניהול השקעות חיצוני

תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת

מספר הקרן: 5109798

מידע כללי

  • מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ
  • מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן: תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.

 

 

חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0= 0%, 1= עד 10%, 2 = עד 30%, 3= עד 50% , 4= עד 120%, 5= עד 200%, 6=מעל 200%.
חשיפה למט”ח (בערך מוחלט): 0 = 0%, A= עד 10%, B= עד 30%, C=עד 50%, D= עד 120%, E= עד 200%, F= מעל 200%.
תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ עוסקת ב- “שיווק השקעות” ואיננה עוסקת ב- “ייעוץ השקעות” כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”). תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ מקבלת או עשויה לקבל עמלת ניהול מנכסים שיכללו בתיק ההשקעות של הלקוחות ועמלות אחרות. קיימת “זיקה” (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ) בין תטא 1 לבין הנכסים הפיננסיים שאיילון קרנות נאמנות בע”מ* משמש מנהל הקרן שלהן.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן ורכישה כזו היא רק בהסתמך על תשקיף הקרן שבתוקף והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. כמו כן אין באמור משום “ייעוץ בענייני מס”.
כל התחזיות, הערכות והמאמרים הם על דעת מנהל ההשקעות ומתבססים רק על הניתוחים שלו ובהתאם לשיקול דעתו. ההערכה זו מתבססת על נתונים עכשוויים ואין בהערכה זו כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא.

 

התשואות עודכנו בתאריך [סליחה - המידע אינו זמין כרגע]