Skip link

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ*

מנהל ההשקעות החיצוני של הקרנות: תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.

התשואה המצטברת1 מיום תחילת פעילות הקרן2
ועד ליום המסחר האחרון בקרן היא 18.93%Алія

הגרף מתייחס לתאריכים 01/01/2008-01/04/2020

מידע נוסף

  • הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.
  • דמי ניהול: 5% לשנה.
  • דמי נאמנות: 0.1% לשנה.
  • הקרן הינה קרן ממונפת.
  • (6F) משמעותו: 6 – החשיפה למניות יכולה לעלות על 200%, F – החשיפה למט”ח יכולה לעלות על 200%.

מידע כללי

  • מספר הקרן: 5109798.
  • מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ*.
  • מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן: תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.
  • סיווג הקרן: ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה.