Skip link

אסטרטגיית זוגיות הסיכון

Facebook

אסטרטגיית זוגיות הסיכון / ג’וש דיוויס -אוניברסיטת מישיגן

 

זוגיות סיכון היא אסטרטגיה בה מבצעים הקצאה של נכסים בתיק השקעות תוך התמקדות בהפחתת סיכון מבלי להקריב תשואות צפויות.

האסטרטגיה קובעת כי כאשר מתבצעת הקצאת נכסים כך שכל אפיק ימונף או ימוגן כך שתהיה לו רמת הסיכון דומה, התיק בכללותו יהיה עמיד יותר בפני המיתונים של השוק ושפלים כלכליים מאשר אסטרטגיית הקצאת התיק המסורתית המבוססת על 60/40 (למניות ואיגרות חוב).

גישת זוגיות הסיכון מאפשרת למשקיעים למקד רמות סיכון ספציפיות ולפזר רמה של סיכון בכל הנכסים בתיק על מנת להשיג כמות אופטימלית של גיוון.

זוגיות סיכון מתייחסת בדרך כלל לארבעה מרכיבים שונים: מניות, אשראי, ריבית, וסחורות ופועלת כדי לפזר את הסיכון באופן שווה בין סוגי נכסים הללו. הבעיה עם תיק 60/40 מסורתי היא שבממוצע, 80% עד 90% מהקצאת הסיכון יהיה במניות ולכן תשואות צפויות תהיה מאוד תנודתיות בהתאם להתנהגות שוקי המניות. כך גישת ה-60/40 יכולה לעבוד טוב בשוק עולה ובתקופות של צמיחה, אבל לעתים קרובות נכשלת בשווקי דוב ושפל כלכלי.

מטרתה של גישת זוגיות הסיכון היא להרוויח את אותה רמת תשואה עם פחות תנודתיות ואפילו להשיג תשואות טובות יותר עם כמות שווה של סיכון ותנודתיות. שימוש בזוגיות הסיכון שואף לאזן תיק לביצועים טובים גם בתנאים כלכליים שונים. ההצלחה של גישת זוגיות הסיכון היא לעתים קרובות להציג באמצעות היחס שארפ, אשר מציג את הרווח מעל לריבית חסרת הסיכון (ריבית על נכסים כגון מק”מ) ליחידת סיכון כלומר התנודתיות. יישום אסטרטגיית זוגיות סיכון יכולה להפחית את הסיכון בשוקים נזילים וצפויה להוביל למטרה הסופית של ניהול ההשקעה באלפא גבוהה.