Skip link

שלום וברוכים הבאים לאתר הבית של חברת תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.
האתר מכיל מידע, תמונות ,חומרים ועיצובים שונים אשר מוגנים ע”י זכויות יוצרים והנם בבעלות הבלעדית של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ. בבקשה כבדו את זכויות היוצרים.

תנאי שימוש

השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה ולפעול על פיהם. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אחריות

האתר מציע שירותים ומידע רב מטעם תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לתטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ או מי מטעמה פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) , תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ איננה בודקת את מהימנות המידע האמור, מקורו, שלמותו, או מידת דיוקו, היא אינה מביעה דעתה, היא אינה מפקחת על המידע והפרטים המופיעים באתר והיא לא תשא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים. כל התמונות, הדמיות, תרשימים וכל מ ידע ויזואלי אחר המוצג באתר מיועדות להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה התמונות לבין מראם במציאות.

הנך מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ שעשויות לנבוע כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בגין תכונות של השירותים, לרבות איכותם ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או מהימנותם ו/או התאמתם. השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים בו ייעשה אפוא על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית והמלאה.

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או בעקיפין באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות או לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר או לכל נזק הנגרם כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים של גורם אחר. מובהר כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד.

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, קצרות או ארוכות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או של מי מטעמה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ או אצל מי מטעמה. תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם לך עקב תקלה כאמור.

אופן השימוש

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ מאפשרת לגלוש באתר ולצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. כאמור אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה מראש הסכמה מפורשת וכתובה של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.

פרסומים, מידע ועדכונים המופיעים באתר

המידע הנוגע לפרסומים, מודעות ועדכונים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד ותטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ לא תשא בכל אחריות לתוכנם. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל במשרדי תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.

המידע עלול להתעדכן מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים במשרדי תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לתטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.

במידה ותהיה סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המצוי בתטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ ו/או מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, המידע המופיע בתטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ ו/או בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ אינה מתחייבת כי מידע אשר נמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

מובהר כי תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומים, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ שומרת לעצמה הזכות לאסוף מידע ונתונים סטטיסטים הנוגעים לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו (לרבות שימוש בקבצי Cookies).

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר,זכויות היוצרים, עיצוב האתר,סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו הנם רכושה של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ בלבד או של צדדים שלישיים שתטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ – בכתב ומראש.

אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו”ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם , וכל זאת ללא אישור מפורש של תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ  מראש ובכתב.

שינוי השירותים ותנאי השימוש

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו (וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר) וכן למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שינויים אלה כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. הנך מותר בזה על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דינים ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי). מקום השיפוט הבלעדי ייחודי בגין כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב במדינת ישראל.