Skip link

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ובמגוון תחומי פעילות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי לקוחות, פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך בנכסים פיננסיים עבור אחרים ובניהול השקעות של קרן נאמנות המנוהלת בידי “איילון קרנות נאמנות בע”מ”.

תטא 1 מודיעה בזאת, כי היא קשורה לאיילון קרנות נאמנות בע”מ ויש לה זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידה. בין השאר, הזיקה היא לקרן שהשקעותיה מנוהלת בידי תטא:

  • תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת

תטא 1 הפועלת כאמור כ- “משווק השקעות” (ולא כ- “יועץ השקעות”) עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. תטא 1 תעדיף נכסים פיננסים אשר יש לתטא 1 זיקה אליהם על פני נכסים פיננסים אחרים, שעשויים להיות דומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לתטא 1 אין זיקה אליהם.

בכפוף להוראות כל דין, תטא 1 עשויה לפעול כמפורט להלן:

  1. לקבל עמלות הפצה, ניהול ועמלות בגין רכישת ניירות ערך עבור הלקוח בהנפקות בהן משתתף בית ההשקעות.
  2. זכאית לעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בתיק הלקוח
  3. זכאית לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידה עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או במסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.
  4. עובדיה ו/או מי מטעמה, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים שהן גובות מהלקוח עבור שירותיהן.
  5. זכאית לעמלות בגין רכישת ני”ע מהנפקה על-פי תשקיף.
חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0= 0%, 1= עד 10%, 2 = עד 30%, 3= עד 50% , 4= עד 120%, 5= עד 200%, 6=מעל 200%.
חשיפה למט”ח (בערך מוחלט): 0 = 0%, A= עד 10%, B= עד 30%, C=עד 50%, D= עד 120%, E= עד 200%, F= מעל 200%.
תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ עוסקת ב- “שיווק השקעות” ואיננה עוסקת ב- “ייעוץ השקעות” כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”). תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ מקבלת או עשויה לקבל עמלת ניהול מנכסים שיכללו בתיק ההשקעות של הלקוחות ועמלות אחרות. קיימת “זיקה” (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ) בין תטא 1 לבין הנכסים הפיננסיים שאיילון קרנות נאמנות בע”מ* משמש מנהל הקרן שלהן.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן ורכישה כזו היא רק בהסתמך על תשקיף הקרן שבתוקף והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. כמו כן אין באמור משום “ייעוץ בענייני מס”.
כל התחזיות, הערכות והמאמרים הם על דעת מנהל ההשקעות ומתבססים רק על הניתוחים שלו ובהתאם לשיקול דעתו. ההערכה זו מתבססת על נתונים עכשוויים ואין בהערכה זו כדי להוות ייעוץ מכל סוג שהוא.