Skip link

אסטרטגיית לונג שורט מניות / דניאל שלדון

Facebook

אסטרטגיית לונג שורט מניות / דניאל שלדון

האסטרטגיה העיקרית הנמצאת בשימוש של קרנות גידור היא לונג/שורט מניות. מטרת האסטרטגיה היא לקנות ולהחזיק מניות שהביצועים שלהם יהיו עדיפים על מניות אחרות ובמקביל למכור בחסר מניות הנמצאות בהערכת יתר יחסית. המטרה העיקרית של אסטרטגיה זו היא להגן מפני השינויים של השוק.

ישנן שלוש אסטרטגיות משנה של לונג/שורט מניות ואכן, אם סכום הקניות שווה לסכום המכירות אז האסטרטגיה נחשבת “לניטראלית לשוק”. המטרה בשוק ניטראלי היא להיות בחשיפה קרובה לאפס. קשה לשמור על חשיפה ניטראלית מפני ששווים של המניות משתנה ואם אכן מצליחים לבחור קניית מניות שעולות אז השווי המושקע בהם גדל ואם מכרנו את המניות החלשות- שווים ירד ואז, החשיפה אינה ניטראלית יותר. כדי לשמור על חשיפה ניטראלית תמיד צריך לאזן מחדש את התיק. כדי שהאסטרטגיה תהייה מנוטרלת, יש להתחשב גם בבטא של המניות. בטא מודדת את הנטייה של מניה לזוז ביחס למדד. משמעותה של בטא קטנה מ-1 היא שהמניה “דפנסיבית” והיא נוטה לעלות או לרדת פחות מהמדד. כאשר הבטא גדולה מ-1 המשמעות היא שהמניה “אגרסיבית” וכדי להשקיע בצורה ניטראלית לשוק יש להשקיע בה סכום נמוך יותר.
תת אסטרטגיה נוספת כוללת שמירה על חשיפה שלילית נטו לשוק, מטרת האסטרטגיה היא לעשות רווחים גם מירידה אפשרית של השוק.

ברם,  הרוב המוחלט של קרנות הגידור שעושות שימוש באסטרטגיה זו הם בעלי חשיפה חיובית והם שואפים להרוויח גם מעליית שוק המניות לאורך זמן..

זו הסיבה לכך שלאסטרטגית לונג/שורט מניות יש קשר גבוה לשוקי המניות והם מתקשים להגן על תיק ההשקעות בזמנים קשים. ללונג/שורט מניות יש מתאם של 0.762% והוא גבוה יותר בזמן של מצוקה כלכלית.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי ה