Skip link

גידול בכמות הנכסים המופנים לאסטרטגיות “הכנסה קבועה” של השקעות אלטרנטיביות על ידי יועצי ההשקעות.

Facebook

ביקוש גבוה בקרב יועצי השקעות למוצרי “פיקס אינקם”.(הכנסה קבועה) של השקעות אלטרנטיביות

תרגום מאנגלית: טל אילון

למוצרי “הכנסה קבועים” של השקעות אלטרנטיביות יש ביקוש גבוה בקרב יועצי השקעות, המבקשים לשפר את התשואה ביחס לסיכון של לקוחותיהם ולהגן על התיקים מסיכון הריבית, וזאת על פי דו”ח חדש של סרולי אסוסיאישנס (Cerulli Associates). למעשה, קרנות נאמנות של אג”ח לא-מסורתיות צברו סכומי עתק של 45.5 מיליארד דולר ו-15.8 מיליארד דולר בשנים 2013 ו-2014 בהתאמה, לפי  סרולי. חישוב זה מוציא מהחישוב את קרנות האג”ח הבלתי מוגבלות של PIMCO שאתו תזרים הנטו הוא כמעט 32 מיליארד דולר בשנה שעברה.
מספר אסטרטגיות פופולריות של אג”ח לא מסורתיות כוללות לונג/שורט איגרות חוב, מוצרים בלתי מוגבלים או גמישים, ואסטרטגיות של אג”ח רבת מגזרים. לדברי סרולי, 31 מוצרי אג”ח לא מסורתיות וחמישה מוצרי לונג/שורט אג”ח הכו את השוק בשנת 2014.
אחת הסיבות שהמוצרים האלה הופכים להיות יותר פופולריים בקרב יועצים היא היכולת שלהם להשיג גיוון בסביבת ריבית עולה. אסטרטגיות אלטרנטיביות ולא מסורתיות של הכנסה קבועה נועדו להיות גמישות מספיק כדי להשקיע באיגרות חוב המחולקים על פני מגזרים שונים, אזורים גיאוגרפיים, ואיכות אשראי, והם שואפים להגדיל או להקטין את חשיפת האשראי ואורכה.
יועצים גם מחפשים קרנות אג”ח להכנסה, כאשר 90% מהם אומרים שהכנסה הייתה בעלת השפעה רבה בבניית התיק. סרולי מוסרים כי יש יותר ביקוש היום להכנסה מאשר לתשואה כוללת, וסביר להניח שיישאר ככה עד אשר שיעורי הריבית יעלו.

קישור למאמר המקורי
https://wealthmanagement.com/blog/alternative-fixed-income-products-high-demand-among-advisors?NL=WM-09&Issue=WM-09_20150505_WM-09_160&sfvc4enews=42&cl=article_4&utm_rid=CPG09000005647339&utm_campaign=2642&utm_medium=email

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213