Skip link

גידור לעומת תיק השקעות מסורתי

Facebook

גידור לעומת תיק השקעות מסורתי

 

תיק השקעות מסורתי

מניות ואיגרות חוב – תיקי השקעות המנוהלים בשיטה המסורתית מחולקים בדרך כלל לשני אפיקים מרכזיים . שני אפיקי השקעה אלו עשויים ליצור רווחים נאים לתיק ההשקעות, אולם זאת בתנאים מאוד מסוימים

האפיק המנייתי

האפיק המנייתי ייתן תשואה חיובית בתנאי ששוק המניות יעלה באותה תקופה. כששוק המניות עולה קל מאוד להרוויח. מנהל השקעות נמדד על פי יכולתו לבחור מניות הטובות יותר בממוצע מכלל מניות השוק ובכך להשיג תשואה עודפת. כאשר שוק המניות יורד, סביר להניח כי גם המניות אשר בחר מנהל ההשקעות תרדנה. לסיכום, על מנת להרוויח במניות דרוש שוק מניות עולה

האפיק הסולידי

הצד הסולידי של ההשקעות, שאינו מושקע במניות מושקע באיגרות חוב שיכולות להשיג רווח עודף כאשר התשואות יורדות. הסיבה לכך היא שבמצב של עליית ריבית, משקיע שרכש את האיגרת ירצה למכור אותה כדי לרכוש במקומה איגרת אחרת בריבית גבוהה יותר, אך משקיעים אחרים לא ירכשו אותה ממנו עד ששערה ירד והיא תגלם רווח גבוה יותר.
לעומת זאת במצב של ירידת ריבית, משקיעים רבים יבקשו לרכוש את האיגרת הנושאת רווח גבוה אבל המחזיק באיגרת לא ימכור אותה עד ששערה יעלה והיא תגלם רווח נמוך יותר. לסיכום, כדי להרוויח בחלק ה”סולידי” המושקע באיגרות חוב צריכים להיות בסביבה של תשואה יורדת.
מצורפת טבלה המציגה כיצד מתנהג תיק המחולק ל-20% מניות ו-80% איגרות חוב לעומת גידור. חמש השנים מחולקות לשלוש שנים של עליות במניות ושנתיים של ירידות, כפי שעשוי להתרחש בשוק. חישוב זה מבוסס על הנחה כי ההשקעה באיגרות חוב הניבה תשואה שנתית של  4% וההשקעה בגידור הניבה תשואה של 10% בכל שנה גם בשנים בהן שערי המניות ירדו.
שנה שיעור הרווח השנתי במניות שיעור הרווח על המרכיב הסולידי שיעור הרווח המשוקלל גידור

שנה שיעור הרווח השנתי במניות שיעור הרווח על המרכיב הסולידי שיעור הרווח המשוקלל גידור
1 30% 4% 9.2% 10
2 30% 4% 9.2% 10
3 20%- 4% -(0.8%) 10
4 20%- 4% -(0.8%) 10
5 30% 4% 9.2% 10
רווח מצטבר 40.6% 21.6% 28.1% 61%

אין האמור משום התחייבות להשגת רווח כלשהו וגם אם מכוונים לרווח של 10% הרי שבפועל הוא יכול להיות גבוה יותר, נמוך יותר ואף שלילי.

 

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.