Skip link

המהפכה בשוק קרנות הנאמנות

Facebook

המהפכה בשוק קרנות הנאמנות

בועז אילון
לתיקון 14 לחוק קרנות הנאמנות יש השפעה מרחיקת לכת עבור המשקיעים בקרנות. הרשות לניירות ערך דאגה למשקיעים באמצעות חקיקה מהפכנית.
במצב הקודם מנהלי קרנות רבים ביצעו את פעילות הברוקראז דרך חברה קשורה למנהל הקרן אשר כך הרוויחה את עמלות הקנייה והמכירה שביצע מנהל ההשקעות של הקרן. תשואת קרנות הנאמנות נפגעת בגלל דמי הניהול ודמי הנאמן שיורדים מנכסי הקרן ומקטינים את התשואות שמפרסמות הקרנות וגם בגלל עמלות הקנייה והמכירה.
להערכתנו, לרוב הקרנות ניהול שאינו דינמי. הראייה של מנהלי השקעות רבים היא ראייה ארוכת טווח והם אינם מרבים לבצע פעולות אבל בקרנות אחרות שהן דינמיות מאוד, להערכתנו, פגעו העמלות ששולמו עבור פעולות בצורה מהותית בתשואת הקרן. תטא (F6) ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר (מספר קרן: 5109798) לדוגמה, שילמה בשנת 2008 6.33% עמלות קנייה ומכירה מתוך נכסי הקרן וזאת בנוסף לדמי ניהול בגובה של כמעט 5% וביחד עם דמי הנאמן הורידו את תשואת הקרן לשנת 2008 ב-11.42%.
בשנת 2009 קטנו עמלות הקנייה והמכירה ששולמו בקרן זו  ל-5.2% “בלבד” מתוך נכסי הקרן וסך העלות למשקיע, כולל דמי ניהול ונאמנות עמדו על סך של 10.17% והמשיכו לרדת בשנת 2010 ל-7.89% מנכסי הקרן.
תיקון 14 קבע כי יש לפרסם מכרז על עמלות הקנייה והמכירה בקרנות ושיש לתפעל את הקרנות אצל חבר הבורסה שיציע את העמלות הזולות ביותר. כמעט כל מנהלי קרנות הנאמנות החליטו שלא לגבות עמלות קנייה ומכירה בקרנות שבניהולם וזאת כדי להימנע ממכרז שתוצאתו העברת הקרנות לחבר הבורסה שזכה במכרז, פעולה שלעיתים אינה נוחה בלשון המעטה. בצורה זו ספגו מנהלי הקרנות את עלויות הקנייה והמכירה והתוצאה היא שתשואת הקרן יורדת רק בגובה עמלת הניהול והנאמן. במספר קרנות של מנהל הקרן ובניהן תטא (F6) ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר (מספר קרן: 5109798) החליטו שלא לספוג את עלויות הקנייה והמכירה ויצאו למכרז על העמלות. למרות שבקן הנ”ל משולמות עדיין עמלות פעולה הרי שהן נמוכות בהרבה מהמצב שלפני התיקון ותשואת הקרן ו תהייה חיובית יותר או שלילית פחות מאשר ללא תיקון 14 (בהנחה של נפח פעילות זהה).
להערכתנו, גם במצב של מכרז וגם במצב הנפוץ שהוא ללא מכרז, משקיעים בקרנות הנאמנות משלמים עמלות נמוכות יותר והתשואות נטו יהיו טובות יותר מאשר ללא התיקון.
השינויים הנוספים המתוכננים:
מאז השינויים שהונהגו אחרי ועדת בכר, מתוך עמלת הניהול, משלם מנהל הקרן עמלת הפצה לבנק או לחבר הבורסה אצלו מוחזקת הקרן. עמלות ההפצה משתנות על פי רמת הסיכון, לדוגמה קרן שמותרת בה אחזקה של יותר מ-50% למניות, משלמת עמלת הפצה של 0.8% לשנה לבנק או לחבר הבורסה האחר. במטרה להקטין עוד את העלויות הגלומות בניהול קרנות, מתכננת הרשות חקיקה שתוריד את עמלות ההפצה.
צעד זה כשלעצמו אינו מספיק שכן העובדה שחברי הבורסה משלמים עמלת הפצה נמוכה יותר לא תגרום בהכרח להקטנת עמלות הניהול ולכן שילבה הרשות את המהלך בהתחייבות של איגוד הקרנות להוריד את עמלות הניהול בגובה הירידה בעמלת ההפצה לתקופה של חצי שנה, זאת מתוך הנחה שבתום חצי שנה יתקשו מנהלי הקרנות להעלותה בחזרה וישאירו אותה בגובה נמוך יותר.
לסיכום, אנחנו עוברים תהליכים משמעותיים בתחום קרנות הנאמנות. הרשות לניירות ערך דואגת להורדת העלויות המשולמות על ידי המשקיעים ע”י חקיקה והנחיות המשפיעות בפועל על הקטנת ואפילו ביטול של עמלות הקנייה והמכירה וגם על ידי פעולות שמטרתן להוריד את עמלות הניהול.
תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ” מנהלת. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, אין באמור משום הצעה לרכישת יחידות קרנות הנאמנות, המתבצעת בהתאם לתשקיפי הקרנות והדיווחים המיידים.