Skip link

המחזוריות, המשבר הבא תמיד מגיע

Facebook

המשבר הבא תמיד מגיע

קיימת מחזוריות בשווקים. מדד ת”א 25 למשל, עלה כמה פעמים במשך כ-4.5-5.5 שנים פי ארבע ממה שהיה בתחתית ולאחר מכן מגיעה ירידה לתקופה של שנה ועד שנתיים ורבע ומחקה כמחצית משווי המניות.
הבה נבחן את התנהגות מדד ת”א 25 כמה עשרות שנים אחורה.
שנים                              התנועה בשוק                  שיעור השינוי        משך השינוי
11/1993-3/1995     ת”א 25 יורד מ-260 ל-148             43%-             שנה וחמישה חדשים
3/1995-9/2000       ת”א 25 עולה מ-148 ל-580           290%             חמש וחצי שנים
9/2000-2/2003       ת”א 25 יורד מ-580 ל-290             50%-             שנתיים וחמישה חודשים
2/2003-10/2007     ת”א 25 עולה מ-290 ל-1250         317%             ארבע שנים ושמונה חדשים
10/2007-11/2008   ת”א 25 יורד מ-1250 ל-592          53%-              שנה וחודש

כמובן שאין ביטחון שהמחזוריות תמשיך על פי הקצב בעבר אבל זה יכול לתת לנו סדר גודל של הערכה. אם אנחנו נמצאים אחרי ארבע חמש שנים של עליות סביר שאנחנו קרובים לסיום העלייה ואם המניות סובלות מירידות מתמשכות של שנה וחצי נוכל לשער שאנחנו קרובים לסיום הירידה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213