Skip link

יתרונות קרנות נאמנות

Facebook

יתרונות קרנות נאמנות

 

ניהול מקצועי – מנהל הקרן, שהוא איש מקצוע ובעל רישיון לנהל תיקים, מקבל את ההחלטות על פי הידע שלו, שיקול דעתו המקצועית ולפי מדיניות ההשקעות של הקרן.

פיזור סיכון – ניתן לחלק סכומי כסף גדולים ביתר יעילות לעומת סכומים קטנים. לדוגמה, אם ברצוננו להשקיע 10,0000 ₪ במניות ייקשה עלינו לפזר את סכום ההשקעה בין הרבה מניות. השקעה באמצעות קרן נאמנות מספקת פיזור לפי שיקול דעתו המקצועי של מנהל הקרן, גם אם הסכום המושקע קטן.

השקעה מחודשת של ריבית ודיבידנד – אם נשקיע במניות ו/או באג”ח במישרין עלינו לדאוג בעצמנו להשקעה חוזרת של הריבית או הדיבידנד המשולמים מפעם לפעם.

התאמה אקטיבית לתנאי השוק – מעבר להחלטה לגבי כדאיות, למשל החלטה להחזיק איגרות חוב בעלות אורך חיים ממוצע של שנה אחת, הזמן שעובר גורם לאג”ח להתקצר. תפקידו של מנהל הקרן לדאוג להאריך מחדש את אורך החיים הממוצע של האג”ח שהוא מחזיק. באופן דומה צריך מנהל הקרן להחליט אם להשיב לקדמותה את חלוקת ההשקעה הנובעת  משינוי מחירי הנכסים לפרופורציות שעליהן קיבל החלטה בעבר.

עלויות קנייה ומכירה נמוכות – מנהל הקרן משלם בדרך כלל עמלות קנייה ומכירה נמוכות יותר ממשקיע רגיל.

אפשרות לביצוע עסקאות מיוחדות – עסקאות גדולות ניתן לעתים לבצע בעסקה “מחוץ לבורסה” ובה אפשר לקנות או למכור במחיר טוב יותר מאשר דרך הבורסה.

בקרה ופיקוח – לכל קרן נאמנות יש נאמן שתפקידו לוודא שהקרן משקיעה על פי התשקיף והוראות החוק. הרשות לניירות ערך מפקחת גם כן על קרנות הנאמנות וביצוע מדיניותם.

נזילות – באמצעות קרנות נאמנות ניתן לקנות ולמכור ללא בעיות של סחירות נמוכה, זאת לעומת קנייה ישירה שבה עלול המשקיע להיתקל בחוסר סחירות וכתוצאה מכך בקושי לממש את השקעתו או בצורך לממשה במחיר נמוך במיוחד.

דחיית תשלום מס או חלקו – בקרנות נאמנות מסוימות עשוי מנהל הקרן לבצע מכירה של נייר ערך ברווח אך תשלום המס ייעשה רק בזמן מכירת הקרן.

למידע נוסף על השקעה בקרנות נאמנות צרו קשר