Skip link

עקרונות חשבונאות הגידור

Facebook

חשבונאות גידור ב- IFRS /שלומי שוב

מדוע צריך בכלל כללי חשבונאות מיוחדים לגידור?

זה נובע מהפער שבין חשיפה כלכלית לבין חשיפה חשבונאית. להבדיל מחשיפה כלכלית, חשיפה חשבונאית נובעת מכך שהאופן החשבונאי שבו מוכרת, נמדדת או מוצגת ההשפעה של גורם סיכון מסוים מאופיין בחוסר הקבלה (mismatch). הרבה פעמים חשיפה חשבונאית נוצרת דווקא כאשר החשיפה הכלכלית כבר טופלה על ידי החברה. חוסר הקבלה כאמור יכול לנבוע מבסיס מדידתי, אשר בא לידי ביטוי בכך שהפריט בגינו נדרשת ההגנה אינו נמדד באותו אופן בו נמדד המכשיר המגדר, למשל מכשיר פיננסי נגזר אשר משמש להגנה הכלכלית.

 

תוכל לתת דוגמאות?

בהחלט. נניח כי חברה קיבלה ממוסד פיננסי הלוואה בריבית קבועה, הנמדדת לפי עלות מופחתת.  החברה מעוניינת לגדר את החשיפה הכלכלית לשינויים בשווי ההוגן של ההלוואה עקב שינויים בריבית השוק, על מנת לקבע את ההון הכלכלי שלה, ולכן מתקשרת עם צד שלישי בחוזה החלפת ריביות (IRS) לפיו החברה מקבלת ריבית קבועה ומשלמת ריבית משתנה. במצב זה, במידה שלא מיושמת חשבונאות גידור, חוזה החלפת הריבית, המהווה מכשיר פיננסי נגזר, יסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד, בעוד שההלוואה תימדד כאמור בעלותה המופחתת. כפועל יוצא, דוח רווח או הפסד ישקף שינויים בשווי ההוגן של המכשיר מגדר (בלבד), על אף שלא קיימת (או, קיימת במידה פחותה) חשיפה לשינויים בשווי ההוגן שלו כחלק מהפוזיציה כולה. מעבר לכך, חוסר ההקבלה ישפיע גם על המאזן, שבו הערכים בהם נמדדים ההלוואה והנגזר לאו דווקא יסתכמו לשווי ההוגן שגודר. דוגמה בולטת נוספת לחשיפה חשבונאית נוגעת לחוסר התאמה בעיתוי ההכרה – דהיינו – כאשר הפריט שבגינו נדרשת ההגנה טרם הוכר בדוחות הכספיים למרות שהמכשיר הנגזר, המשמש להגנה, כבר הוכר בדוחות ואף נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד. כך למשל, נניח כי חברה מתקשרת בעסקאות במכשירים נגזרים לצורכי הגנה מפני שינויים עתידיים במחירי חומרי גלם שטרם נרכשו על ידה. במצב כזה, בעוד שהמכשירים הנגזרים מוכרים בדוחות הכספיים, הרי שחומרי הגלם טרם נרכשו או נצרכו (מדובר על חוזי ביצוע או אף על חוזים שטרם נחתמו) ולכן הם אינם משפיעים עדיין על הדוחות הכספיים. דוגמה נוספת היא מקרה, שבו חברה ישראלית אשר מטבע הפעילות שלה הינו דולר ארה”ב מעוניינת להגן על החשיפה בגין שינויים בשער החליפין ש”ח-דולר בגין תשלום משכורות לעובדי הייצור בישראל בש”ח, ועל כן מתקשרת עם מוסד פיננסי בחוזה אקדמה ש”ח-דולר. ללא הטיפול החשבונאי המיוחד בגידור, החברה נדרשת להכיר בשינויים בשווי ההוגן של חוזה האקדמה בכל תקופת דיווח, וזאת גם אם טרם הכירה בהוצאות השכר אליהן מתייחסת ההגנה שבוצעה.

 

אז מה כללי חשבונאות גידור קובעים?

האתגר שבבסיס חשבונאות הגידור הינו ליצור הקבלה בין מועד ההכרה   החשבונאי בפריט המגודר – למשל, מועד ההכרה בהוצאות השכר, לבין מועד ההכרה ברווח או הפסד בשינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר (בעיית העיתוי), כמו גם באופן סיווג השינויים בשווי ההוגן של חוזה האקדמה לאותו סעיף בו תוכרנה הוצאות השכר (בעיית הסיווג). הטיפול החשבונאי המיוחד בחשבונאות גידור יוביל לסיווג תוצאתי זהה של השלכות ההגנה ושל הסיכון המוגן. בדוגמה שציינתי מקודם, אם ייושם הטיפול החשבונאי המיוחד בעסקאות גידור, הרי שתוצאות עסקת ההגנה תוצגנה בסעיף הוצאות השכר עליהן הגנו, באופן כזה שהוצאות השכר תשקפנה את העלות המגודרת שלהן.

 

באופן כללי קיימים שלושה סוגים של יחסי גידור בחשבונאות: גידור שווי הוגן, גידור תזרים מזומנים וגידור השקעה נטו בפעילות חוץ. צריך להבין כי אופן היישום של חשבונאות גידור, מעבר להיותו וולונטרי, עלול גם לכלול שיקול דעת וגמישות נרחבים בכל הנוגע לאופן שבו מוגדרים המכשיר המגדר, הפריט המגודר ויחסי הגידור, ובנסיבות מסוימות אין הכרח שהראייה לצרכי ניהול סיכונים אכן תהיה תואמת לחלוטין לראייה החשבונאית.

 

כללי חשבונאות הגידור מהווים חריג להוראות ההכרה והמדידה הרגילות של מכשירים פיננסיים ואף של תקני חשבונאות אחרים. כללים אלה עשויים לבוא לידי ביטוי, בין היתר בהכרה בפריטים אשר אחרת לא היו מוכרים באותו עיתוי (כגון, התקשרות איתנה); מדידת פריטים על בסיס שונה מהאופן שבו היו נמדדים באופן רגיל; וכן – סיווג שונה של רווחים או הפסדים משינויים בשווי ההוגן של מכשירים מגדרים (כגון נכסים או התחייבויות פיננסיים נגזרים).

 

 

האם כל חברה יכולה ליישם חשבונאות גידור ובכל מצב?

לא. למרות הרציונל הכללי יש חשש כי הטיפול החשבונאי המיוחד בחשבונאות גידור ינוצל על מנת להסוות תוצאות של עסקאות ספקולטיביות. לכן מציבים כללי החשבונאות תנאי כשירות מסוימים על מנת ליישם חשבונאות גידור. כמו כן, צריך להבין כי בראייה החשבונאית העקרונית, יישום חשבונאות גידור הינו וולונטרי. כלומר, גם את חברה שעומדת או יכולה לעמוד בכל תנאי הכשירות, יכולה לבחור שלא ליישם את הטיפול החשבונאי המיוחד בגידור. מעבר לכך, החברה יכולה גם לבחור ליישם את חשבונאות הגידור רק לעסקה או לפוזיציה מסוימת, וזאת על בסיס פרטני.

 

האם תנאי הכשירות כיום ב- IFRS לחשבונאות כגידור נוחים יותר מעבר?

כן. התנאים שנקבעו בעבר ליישום חשבונאות גידור היו נוקשים יחסית – בעיקר בכל הנוגע לאופן בחינת אפקטיביות הגידור וכללו מגבלות שונות על סוגי הפריטים המגודרים, כך שהיישום בפועל של חשבונאות הגידור עלול היה להיות כרוך בקשיים בלתי מבוטלים. קשיים אלה מנעו מחלק ניכר מהחברות את יישום חשבונאות הגידור, וזאת גם כאשר בוצעה הגנה כלכלית. כפי שאמרתי, הביצוע של הגנה כלכלית ללא יישום חשבונאות גידור עלול להביא דווקא להגדלת חוסר ההתאמה והתנודתיות בדוחות הכספיים, כאשר במובן זה אף נוצר תמריץ חשבונאי שלילי לביצוע של הגנה כלכלית, עקב החשש מפני חשיפה חשבונאית. כיום ה- IFRS שם דגש על שיפור מידת ההתאמה שבין חשבונאות גידור לבין פעילויות ניהול הסיכונים הפנימיות של החברה, תוך הגדלת הגמישות של דרישות הכשירות והיישום, לצורך הרחבת היישום הפרקטי של חשבונאות הגידור, באמצעות שינוי או ביטול של חלק מהדרישות והאיסורים אשר היו קיימים בעבר. כך או אחרת, צריך לזכור כי היישום של חשבונאות גידור היה ונותר אחד התחומים הקשים והמאתגרים ביותר בכללי החשבונאות.

 

האם במצבים שבהם חברה אינה מעוניינת או מסוגלת ליישם חשבונאות גידור  יכולות להתאפשר דרכים אחרות על מנת להתמודד עם בעיית חוסר ההקבלה החשבונאית?

 

לעיתים כן. דרך בולטת בהקשר זה נוגעת לאפשרות לייעד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד מכשירים פיננסיים ואף חוזים נוספים, שבאופן רגיל לא היו מוגדרים כמכשירים פיננסיים. מעבר לכך, ב- IFRS  קיימת אפשרות לייעד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כתחליף לחשבונאות גידור, גם חשיפת אשראי מגודרת.

 

 

להסבר מלא ומפורט על תהליך הגידור החשבונאי ראו “חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020”. לצפייה בתוכן העניינים הרלבנטי

https://www.ifrsconsulting.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8/