Skip link

ריט 1 – ניתוח טכני

Facebook

ניתוח טכני של מניית ריט 1

מחיר אחרון 690
מניית ריט 1 היא קרן השקעות בנדל”ן הרוכשת ומנהלת נכסים מניבים. קרנות ריט הן מאוד מפורסמות כי הן מאפשרות השקעה בנדל”ן בפיזור רחב וללא כאב הראש הכרוך בניהול הנכסים והשכרתם כך שמדובר בנכס ידוע ומבוקש בעולם. ריט 1 היא קרן השקעות הנסחרת כמניה בבורסה ועובדה זו מאפשרת השקעה בכל סכום כאשר הקרן עצמה משקיעה במספר מגוון של נכסים.
כבר ניתחנו מספר מניות נדל”ן בחודשים האחרונים וכבר ראינו שענף זה הוא בעל עוצמה רבה ביחס לשאר הענפים, רוב מניות הנדל”ן דשדשו או עלו למרות ירידת השוק ועל כן יש לצפות לעליות חדות יותר כאשר שוק המניות יתחיל מהלך עולה.
העסקה הידועה ביותר של ריט 1 היא רכישה של 50% ממגדל המילניום בת”א
rit1
מבחינה טכנית ריט 1 קרובה לרמת ההתנגדות שבאזור המחיר 710-710 נקודות. פריצה של רמה זו מעלה תספק את האישור הדרוש לנו לכך שגל עולה יצא בסבירות גבוהה לדרך ושמגמת העלייה חודשה.
להערכתי פריצה כזו צריכה להתרחש תוך שבועיים וכאשר תתרחש, מחיר המנייה צפוי לזנק בכ-35% תוך חצי שנה כך שיעד המחיר הוא 950 עד סוף השנה.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.