Skip link

תחזית של תטא ל-4 בנובמבר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1611.43
פער הארביטר’ג עומד על פלוס 0.32% ומדד ת”א 35 אמור לעלות ל- 1615 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1611.69.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –          (6.73%)
ת”א 90 –                (5.15%)
מדד היתר המניות – (1.05%-)
עדין אין אישור לשינוי המגמה לשלילית(ראו ניתוח של מדדי חו”ל)המגמה נותרה חיובית אבל שבירת קו המגמה העולה עשויה להאריך את הזמן עד לשבירת שיא חדש. תשואות האג”ח ל-30 שנים של ממשלת ארה”ב עלו השבוע בצורה חדה והם בשיא של 3.5%. לאיגרות הממשלתיות בישראל יש תשואה דומה לאג”ח עם מח”מ של 19 שנים. אם מגמה זו תימשך שוקי המניות והנדל”ן צפויים לרדת ועל כן, למרות שהמבנה עדין חיובי אין להתעלם מסימני האזהרה.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
תמיכה משמעותית נמצאת ברמת ה-1550 נקודות והמשך ירידה אפשרי צפוי לעצור שם, לפחות באופן זמני. ציירתי קו מגמה חדש, רחב מאוד, ולפיו יש סיכוי לא גדול להגעה לשיא של 2015 כבר ב-2018 שכן רמה זו נמצאת על קו המגמה העליון אולם התרחיש הסביר שהוא אמצע קו המגמה הוא שת”א 35 צפוי לעלות ל-1630 עד סוף השנה.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2720
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500  (0.89%)
בריטניה-פוטסי  (7.24%-)
גרמניה-דקס    (10.51%-)
דאו ג’ונס          (1.79%)
ניקיי ביפן         (5.37%-)
נאסדק            (5.00%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
שבירה של קווי המגמה העולים יכולים להיות סימן ראשון לשינוי המגמה ארוכת הטווח לשלילית אבל נקודות שיא ושפל מסודרות בסדר יורד חשובות הרבה יותר ואת זה לא ראינו בשוקי ארה”ב. שוקיי אירופה שליליים וחלשים כבר זמן רב אבל חשוב יותר לקבל אישור למגמה שלילית מהמדדים החשובים בארה”ב וזה עדין לא קרה.
כדי ליצור שפל נמוך יותר במגמה ארוכת הטווח על האס אנד פי לרדת אל מתחת לשפלים של פברואר ואפריל ולרדת את מתחת ל-2550 נקודות. הרמה הקריטית בנאסדק היא 6640 ובדאו 23,500.
גם אם המגמה לא התהפכה ברור שקצב העלייה ירד מאוד ויעדי המחיר שנתנו אינם רלוונטיים. כרגע נקודת המוצא היא שהשוקים עדין חיוביים אבל נמתין והיווצרות קווי מגמה חדשים או לשבירת שפלים חדשים לפני שנקבע תחזית ליעדי מחיר חדשים.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213