Skip link

תחזית של תטא ל-7 באוקטובר 2018

Facebook

בועז אילון
מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1637.16
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.4% ומדד ת”א 35 אמור לרדת ל- 1630 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1637.35.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018:
מדד ת”א 35 –        (8.44%)
ת”א 90 –               (6.24%)
מדד היתר המניות – (1.72%)
ת”א 35 מתמהמה בדרך לשבירת שיא כל הזמנים אבל המגמה נותרה חיובית.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות
יעד המחיר לסוף 2018 הוא 1700 נקודות. לפיכך שבירת השיא של 1728 נקודות צפויה רק ברבעון הראשון של 2019 וקיים גם סיכוי קטן ששבירת השיא תתרחש כבר ב-2018. צריך להיות ערניים להמשך עליית התשואות בארצות הברית, ראו פירוט בהמשך.
אגח של ממשלת ארצות הברית ל-30 שנים
תשואות איגרות החוב הממשלתיות ארוכות הטווח הם אלטרנטיבה להשקעה שנחשבת מאוד סולידית ולכן התשואות שלהן עשויות להשפיע מאוד על שוק המניות(השפעה מהותית יכולה להיות להן גם על שוק הנדל”ן). לאחר ירידה מתמשכת, הגיעו באמצע 2016 התשואות ל-30 שנים של ממשלת ארצות הברית לשפל של 2.1%. בשנתיים האחרונות התשואות עולות והם הגיעו מספר פעמים ל-3.2% ונעצרו שם אולם השבוע עלו התשואות בצורה חדה לרמת 3.4% ולשיא של 4 שנים בתשואה.
הגעת התשואה ל-3.6 ויותר תגרום לשבירת קו מגמה יורד ארוך טווח ועשויה לאותת על היפוך מגמה ארוך טווח והמשך עליית תשואה שמשמעותו ירידות חדות במניות ובנדל”ן. ארצות הברית מובילה את השווקים ועליית התשואה שם תגרום לעליית התשואות באיגרות חוב של מדינות רבות כך שההשפעה עלולה להיות עולמית.
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2885
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל לשנת 2018:
אס אנד פי 500    (7.04)
בריטניה-פוטסי (4.31%-)
גרמניה-דקס    (5.90%-)
דאו ג’ונס         (6.55%)
ניקיי ביפן        (1.18%)
נאסדק           (11.11%)
להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות
בינתיים המבנה חיובי, נקודות השיא והשפל בנאסדק באס אנד פי 500 ובדאו מסודרות בסדר עולה. צפוי לשבור שיא כזה. קיימות סטיות שליליות במתנדים כגון המקדי שעשויות להצביע על היפוך מגמה אבל אילו רק סימנים ראשונים שאין להם תמיכה בהתנהגות השוק. שוקי אירופה חלשים הרבה ואפשר לצפות להמשך ירידה לפחות בטווח הקצר. מדד הנאסדק הוא בינתיים המדד החזק ביותר בין כול המדדים והוא עם תשואה חיובית נאה מתחילת השנה. שוק המניות בארצות הברית גבוה מאוד אבל למחירים הגבוהים אין משמעות שהשוק צריך לרדת מיד שכן הן עשויים להיות גבוהים עוד יותר לפני הנפילה שכמובן תגיע בסופו של דבר.
יעד המחיר של מדד האס אנד פי 500 לסוף 2018 הוא 3100 נקודות.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213