Skip link

מניית החברה לישראל – ניתוח טכני

החברה לישראל הינה חברת אחזקות שהוקמה על ידי שאול אייזנברג בשנת 1968 ביוזמת ממשלת ישראל במטרה למשוך משקיעים זרים לישראל. החברה פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הספנות, האנרגיה, הכימיקלים והטכנולוגיה המתקדמת. הממשלה מכרה לחברה לישראל חלק מאחזקותיה בבתי הזיקוק ובצים.

ניתוח טכני – מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index)

מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index) פותח על ידי דונלד למברט בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת. ההנחה שעליה מתבסס מדד CCI היא שמחיר הנכס מושפע ממחזוריות הקיימת בשווקים. המחיר משתנה מגבוה לנמוך במרווחי זמן מוגדרים וברצף מסוים. אם נוכל לגלות את המחזוריות בשוק נוכל גם לזהות את נקודות ההיפוך של המגמות. זיהוי נקודות הקיצון נעשה באמצעות מדד CCI.