Skip link

ניתוח טכני – מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index)

מדד תנודות המחיר CCI (Commodity Channel Index) פותח על ידי דונלד למברט בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת. ההנחה שעליה מתבסס מדד CCI היא שמחיר הנכס מושפע ממחזוריות הקיימת בשווקים. המחיר משתנה מגבוה לנמוך במרווחי זמן מוגדרים וברצף מסוים. אם נוכל לגלות את המחזוריות בשוק נוכל גם לזהות את נקודות ההיפוך של המגמות. זיהוי נקודות הקיצון נעשה באמצעות מדד CCI.

ניתוח טכני – המחזור מדדהחיובי ומדד המחזור השלילי

העיקרון הטמון במדדי PVI ו-NVI הוא שמחזורי המסחר עולים כאשר הציבור נכנס לשוק ויורדים כאשר הקהל הרחב יוצא ממנו, באותו הזמן המקצוענים תופסים את הפוזיציות ובלי הרבה רעש עושים את הכסף החכם.

החשיבות שבמסחר על פי תכנית

כדי להצליח במסחר בבורסה דרושים מספר תנאים. התנאי הראשון והברור מאליו הוא חיזוי נכון. כאשר אנו מצליחים לחזות את ההתנהגות העתידית, אנו יכולים לנצל אותה לעשיית רווחים. ללא תחזית המבוצעת על בסיס כלכלי או טכני נגשש כמו עיוורים באפלה.

ניתוח טכני – מתנד פרבוליק סאר כחלק מתוכנית המסחר

נקודת הפרבוליק מתהפכת כשהמחיר חוצה אותה. בהתחלה כשנקודה רק התהפכה היא נמצאת רחוק מהנר של המחיר. אך ככל שהתנועה מתחזקת או ככל שעובר זמן, הנקודות של הפרבוליק מתרחקות אחת מהשנייה, מתקרבות לנרות והעקומה הפרבולית הופכת לתלולה יותר.

ניתוח טכני – ממוצעים נעים ככלי לניתוח שוק

הממוצע הנע (Moving Average) הוא האינדיקטור הידוע ביותר בניתוח טכני. הפופולריות הרבה של הממוצעים נובעת מפשטות יחסית ונוחות השימוש בהם. המשפט הידוע אומר “באמצעות הממוצעים הנעים סוחרים הרוויחו פי מאה מאשר בכל האינדיקטורים האחרים יחד”.

מדד

מדד הוא ממוצע משוכלל של מחירים. הוא עשוי למדוד את השינוי הממוצע במחירי מוצרים כגון “מדד המחירים לצרכן”, את השינוי הממוצע במחירי מניות ת”א 25 כגון “מדד המעוף” או את השינוי הממוצע בשעריהם של איגרות חוב כגון מדד ה”תל בונד”.