Skip link

האם חברה שיש לה מגוון פעילויות מסוכנת פחות?

כולנו יודעים שפיזור מקטין את הסיכון. במיוחד אם נשקיע בפעילויות שמקדם המתאם בינהן נמוך, נקטין את הסיכון בצורה היעילה ביותר. אם כך, ההיגיון אומר שחברה שעוסקת בכמה תחומי פעילות ולא רק באחד היא פחות מסוכנת, האם אכן כך הדבר?