Skip link

ניתוח טכני – אויב או ידיד

ניתוח טכני מנסה לחזות את העתיד באמצעות התנהגות העבר. רק הגדרה זו מעוררת התנגדות רבה שכן הנסיבות בעתיד יכולות להיות שונות לגמרי מהנסיבות בעבר ועל כן התוצאה יכולה להיות שונה לגמרי ממה שאנחנו חושבים